Dokumenty

 Elektrina

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň z elektriny
Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
Zmluva o nájme inžinierskych sietí a zariadení (elektrická energia) Priemyselný park Poprad
- úprava výšky nájomného za inžinierske siete a zariadenia v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce
Žiadosť o pripojenie zariadenia do miestnej distribučnej sústavy
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Havarijný plán prevádzkovateľa MDS
Štandardy kvality distribúcie a dodávky elektriny
Vzorová zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

 Zemný plyn

Povolenie na podnikanie v plynárenstve
Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň zo zemného plynu
Rozhodnutie o maximálnej cene za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
Zmluva o nájme inžinierskych sietí a zariadení (zemný plyn) Priemyselný park Poprad
- úprava výšky nájomného za inžinierske siete a zariadenia v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce
Žiadosť o pripojenie zariadenia do lokálnej distribučnej siete
Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu
Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete
Havarijný plán odberu zemného plynu
Štandardy kvality distribúcie a dodávky plynu
Vzorová zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej siete

© 2023 Priemyselný park Poprad, s.r.o. Všetky práva vyhradené.