Dokumenty

 Elektrina

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň z elektriny
Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
Zmluva o nájme inžinierskych sietí a zariadení (elektrická energia) Priemyselný park Poprad
Žiadosť o pripojenie zariadenia do miestnej distribučnej sústavy
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Havarijný plán prevádzkovateľa MDS

 Zemný plyn

Povolenie na podnikanie v plynárenstve
Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň zo zemného plynu
Rozhodnutie o maximálnej cene za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
Zmluva o nájme inžinierskych sietí a zariadení (zemný plyn) Priemyselný park Poprad
Žiadosť o pripojenie zariadenia do lokálnej distribučnej siete
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu
Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete
Havarijný plán odberu zemného plynu

© 2023 Priemyselný park Poprad, s.r.o. Všetky práva vyhradené.