Dokumenty

Štandardy kvality

Poučenie odberateľa plynu o štandardoch kvality

Dodávateľ plynu je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu (ďalej len „Vyhláška“). Ak dodávateľ plynu nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 8 v spojení s § 12 Vyhlášky.

© 2023 Priemyselný park Poprad, s.r.o. Všetky práva vyhradené.