Dokumenty

Štandardy kvality

Poučenie odberateľa elektriny o štandardoch kvality

Dodávateľ elektriny je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“). Ak dodávateľ elektriny nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 7 v spojení s § 10 Vyhlášky.

© 2023 Priemyselný park Poprad, s.r.o. Všetky práva vyhradené.